De zomer staat weer voor de deur. De hoogste tijd voor onvergetelijke zomeravonden in de tuin en dan mag Slagerij Van Melik natuurlijk niet ontbreken. Kras daarom nu mee met de Van Melik Slagerij krasloten. U ontvangt een kraslot bij iedere aankoop. Verschijnen er 3 dezelfde producten? YES! Dan heeft u prijs en wint u één van de heerlijke producten uit ons zomerassortiment. Winnende krasloten kunnen t/m 30 september 2020 worden verzilverd in de Slagerij van Melik vestiging waar u de kraskaart heeft ontvangen! Doet u ook mee?!

Lees vóór deelname de actievoorwaarden.

Actievoorwaarden Van Melik Summer Vibes

Artikel 1 – Algemeen

 • Slagerij van Melik is onderdeel van Van Melik Du Chef BV en is gevestigd op De Koumen 150, te Hoensbroek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68434863, met BTW nummer 8574 40 676 B01, hierna te noemen ‘Organisator’, organiseert een promotionele actie onder de naam: Van Melik Summer Vibes, hierna te noemen ‘Actie’.
 • De Actie speelt zich enkel af op Nederlands grondgebied
 • Op deze actie zijn de bepalingen, vastgelegd in de Gedragscode promotionele kansspelen, van toepassing. Zie voor uitleg: https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/kansspel-promotie/gedragscode/
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de voorwaarden

Artikel 2 – de Actie

 • De actie vangt aan op 18-05-2020 en eindigt uiterlijk op 19-07-2020, hierna te noemen: Duur van de Actie. Deelname is alléén mogelijk binnen de Duur van de Actie.
 • Winnende krasloten kunnen verzilverd worden t/m 30-09-2020
 • Deelnemers ontvangen bij iedere aankoop bij een vestiging van Slagerij van Melik BV tijdens de Duur van de Actie één gratis kraskaart.

Artikel 3 – Deelname

 • De kraskaarten zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt
 • Voor deelname aan de Actie is een leeftijd van minimaal 18 jaar vereist
 • Organisator kan de deelnemer vragen om zijn/haar legitimatiebewijs te tonen

Artikel 4 – Uitsluiting van deelname

 • Van deelneming aan de Actie zijn uitgesloten:
  • De organisator
  • Elk ander persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Actie
  • Ieder persoon jonger dan 18 jaar
 • De in lid 1 van dit artikel omschreven uitsluiting geldt mede voor de werknemers, medewerkers, directeuren en/of andere personen werkzaam bij of verbonden aan de vermelde organisaties.
 • Eveneens zijn van deelname uitgesloten familieleden in de eerste graad van de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld, alsmede personen die op hetzelfde adres staan geregistreerd als de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld.
 • De Organisator heeft het recht om Deelnemers, die (naar haar redelijk oordeel) overkomen alsof zij frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig beïnvloeden, direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.
 • Organisator behoudt zich het recht voor om Deelnemers, die zich niet aan deze actievoorwaarden houden of op enige wijze in strijd handelen met de geest van deze actievoorwaarden, te diskwalificeren en van verdere deelname uit te sluiten. Deze beslissing komt uitsluitend toe aan de Organisator en is onherroepelijk. De Deelnemer erkent dat over een eventuele diskwalificatie en uitsluiting van verdere deelname niet wordt gecorrespondeerd.

Artikel 5 – Deelname, spelregels

 • Deelnemers ontvangen bij iedere aankoop bij een vestiging van Slagerij van Melik BV tijdens de Duur van de Actie één gratis kraskaart.
 • Deelname aan deze Actie kan alleen met een geldige kraskaart.
 • De deelnemer kan zelf direct vaststellen of sprake is van een prijshoudend kraslot en, zo ja, op welke prijs het kraslot aanspraak geeft.
 • Aan deelname van de Actie zijn geen kosten verbonden. Eventuele kosten die de deelnemer in verband met de Actie (of voortvloeiend uit de Actie) zelf maakt, zoals bijvoorbeeld reiskosten, komen geheel voor rekening van de deelnemer en de Organisator is hier niet verantwoordelijk voor.

Artikel 6 – Prijzen

 • Bij deze actie maken deelnemers kans op het winnen van 6 verschillende prijzen. De prijzen zijn:
  • 74 x BBQ pakket t.w.v. 50,-
   pakket bestaat uit:
   – 4 x saté van de varkenshaas
   – 4 x gemarineerde speklap
   – 1 x pakje gem. barbecueworst
   – 4 x Van Melik Burger
   – 4 x gegaarde kipspies
   – 1 x fles Bufkes partysaus
   – 1 x 500 gram macaronisalade
   – 1 x 500 gram koude schotel excellent
  • 1110 x Fles Partysaus
  • 1110 x Macaronisalade 500 gram
  • 1110 x Koude schoten Excellent 500 gram
  • 1110 x 4 stokjes Saté van de varkenshaas
  • 1110 x Pakje BBQ worst
  • Verdeeld over 9 vestigingen
 • Indien een klant prijs heeft, moet hij zijn of haar prijs verzilveren in het de Slagerij van Melik vestiging waar hij of zij de kraskaart heeft ontvangen.
 • De prijzen zijn uiterlijk t/m 30-09-2020 te verzilveren in de Slagerij van Melik vestiging waar het desbetreffende kraslot gekregen is.
 • De prijs zal direct uitgekeerd worden, mits op voorraad, bij inlevering van een winnend kraslot. Wanneer deze niet op voorraad is, zal de Organisator z.s.m. zorgen voor uitreiking van de prijs
 • Prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten
 • Bij enige vorm van twijfel of bij het niet (tijdig) wettelijk kunnen legitimeren, behoudt de Organisator zich het recht voor om zonder opgave van reden en zonder melding vooraf, winnaars van verdere deelname uit te sluiten en vervalt het recht van de winnaar op de prijs. De Deelnemer doet hierbij afstand van enig recht met betrekking tot de prijs.

Artikel 7 – Aanvaarding van de actievoorwaarden

 • Het deelnemen aan de Actie door de Deelnemer houdt zijn aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud, in.

Artikel 8 – Deponering en publicatie van de actievoorwaarden

 • Deze actievoorwaarden worden gratis ter beschikking gesteld aan deelnemers en potentiële deelnemers.
 • Deze actievoorwaarden zijn online te raadplegen en over te nemen via https://slagerijvanmelik.nl/acties/summervibes
 • Andere informatie over de Actie kan men vinden op https://slagerijvanmelik.nl/acties/summervibes

Artikel 9 – Onvoorziene omstandigheden en wijziging van de actievoorwaarden

 • De Organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de Actie te verzekeren.
 • Of een wijziging van de actievoorwaarden noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de Organisator.
 • Een eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering van de Actie zal zo spoedig mogelijk op de website https://slagerijvanmelik.nl/acties/summervibes

Artikel 10 – Klachten

  • Elke vraag of klacht betreffende de Actie, het verloop van de Actie en/of de toekenning van de prijs moet schriftelijk en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de einddatum van de Actie (waarover de vraag of klacht handelt) worden verstuurd naar het volgende e-mailadres: info@vanmelik.nl onder vermelding van ‘Summer Vibes’.
  • De klacht moet deugdelijk worden gemotiveerd.
  • In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via de telefoon behandeld worden. Klachten die niet schriftelijk en/of niet binnen 14 kalenderdagen na de einddatum van de Actie worden ingediend, worden niet behandeld.
  • Om uw klacht op een juiste en snelle wijze te kunnen behandelen, dient u ons van de volgende gegevens te voorzien:
   • Uw naam, adres, e-mail adres en telefoongegevens
   • Een heldere omschrijving en motivering van uw klacht;
   • De naam van de actie waarover u klaagt;
   • De vestiging waarop uw klacht betrekking heeft.

De ontvangst van het klaagschrift wordt binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk bevestigd. Zodra wij over de hierboven genoemde gegevens beschikken zullen wij uw klacht in behandeling nemen en u op de hoogte houden van de voortgang van de afwikkeling.

Een klacht wordt behandeld door de afdeling Marketing. Indien de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u uw klacht alsnog indienen bij de kansspelautoriteit.